Teresa Coloma Xàtiva

Què ens identifica?


1. LÍNIA METODOLÒGICA

     La línia metodològica del nostre centre haurà de donar resposta a les distintes capacitats intel.lectuals, afectives, psicològiques i ritmes evolutius de l'alumnat, per tal d'aconseguir els objectius i continguts d'aquesta etapa educativa.
     Per aquest motiu, la nostra metodologia serà activa , personalitzada i participativa , sense oblidar-nos en cap moment de l'entorn sococultural , sociolingüístic i socioeconòmic de les famílies que acudeixen al nostre centre.


2. LLENGÜES D'APRENENTATGE

     El valencià i el castellà són les dues llengues oficials de la Comunitat Valenciana. El nostre centre té aprovat el PLC (Projecte Lingüístic de Centre) pel que l'aprenentatge és en valencià, donant la llengua castellana i anglesa a nivell vehicular (oral). L'escola ha d'ajudar al reconeixement de pertinença a una comunitat pluricultural, potenciant-la i comprometent-se en el procés de normalització lingüística i cultural tenint com objectiu crear una escola valenciana en llengua i continguts oberta al futur.

3. TOLERÀNCIA I PLURALISME IDEOLÒGIC.
     El nostre col·legi es reconeix aconfessional i es manifesta lliure de qualsevol tendència ideològica o política determinada. Entenem que la ideologia pròpia del centre és la basada en el respecte conjunt de valors democràtics, en la convivència en pau i en el respecte a totes les persones , independentment de creences, religió, llengua, procedència social o ètnica.
     El primer estadi del pluralisme el trobem en la diversitat de l'alumnat del nostre centre, per tant l'escola estimularà en ells i en les seues famílies els valors d'una societat democràtica, la solidaritat, el respecte als altres i crearà i fomentarà una actitud oberta al diàleg.


4. COEDUCACIÓ

      Amb la coeducació volem eliminar les discriminacions per raó de sexe evitant conductes i rols tradicionals atribuïts a homes i dones.El tractament que realitzarem dins del nostre currículum, intentarà rectificar conductes partint de les experiències del propi alumnat, tenint en compte els interessos, les motivacions i necessitats d'ambdós sexes.


5. EDUCACIÓ MULTICULTURAL

     Atenent a la multiculturalitat del nostre centre, serà prioritat per part de tota la Comunitat Educativa, vetllar per la tolerància i l'enriquiment davant les diverses cultures, exceptuant aquelles actituds que atempten contra els drets humans o la dignitat de la persona.
     Potenciar una escola oberta, arrelada al seu entorn on tenen cabuda altres cultures llunyanes, on ensenyem a respectar-nos i valorar-nos com a cultures diferents, fomentant la idea d'una educació no discriminatòria, respectant la diversitat lingüística, la raça, la religió i la cultura, i promovent actituds per fomentar una convivència en pau.


6. EDUCACIÓ PER A LA SALUT

     Com a objectiu prioritari intentem potenciar hàbits saludables en alimentació, higiene, previsió de riscos..., mantenint al llarg de tota la jornada educativa i dins de la nostra programació, els hàbits que volem  potenciar.
     Intentem amb aquests ensenyaments que l'alumnat aprenga a tenir-se cura d'ell tot sol, a tenir autonomia, que conega el seu cos i pretenem ajudar-lo en el seu desenvolupament, amb la creació d'hàbits de salut i benestar, valorant la repercusió de les distintes conductes sobre la seua salut.


7. EDUCACIÓ PER A LA PAU

     L'explicació de la no violència partint de la vida diària, del mínim esdeveniment quotidià, és el que ens permet traslladar la concepció de Pau al nostre alumnat. Inculquem que el diàleg, és la millor solució per als problemes, que ha de predominar en les relacions entre els membres de qualsevol societat i sobretot dins dels membres de la comunitat escolar.
     Fomentarem en el nostre alumnat actituds pacifistes i respectuoses per solucionar els seus xicotets problemes que poden sorgir de la convivència diària.


8. ATENCIÓ A LA DIVERSITAT

     L'escola ha de contribuir a la correcció de les situacions de desigualdat i marginació. S'atendrà les distintes necessitats educatives que ens podem trobar a les aules (audició i llenguatge, pedagogia terapeútica, orientació psicopedagògica, educació compensatòria, escola de pares i mares...)

9. PROJECTES D'INNOVACIÓ
    
L'escola participa en els següents  Projectes d'Inovació :
- Hort Escolar.
- Innovació en l'aula a través de la música.
- Art infantil.
- Patis actius.
Què ens identifica? Què ens identifica? Què ens identifica? Què ens identifica? Què ens identifica? Què ens identifica? Què ens identifica?

Col·legi públic d'educació infantil Mª Teresa Coloma· C / Lingüista Sanelo s/n · 46800 (Xàtiva) València
Tel. 96 224 90 15 · Nota legal · xatcom.net © 2014